Nieuwe natuur? Nee! Duurzame landbouw? Ja!

Iedere provincie op zijn eigen wijze?
Laten we het natuurbeleid liever centraal houden.

De vereniging Nieuwe Natuur? Nee! Behoudt ons agrarisch cultuurlandschap maakt zich al enige jaren zorgen over de omvang van natuurontwikkelingsplannen. De vereniging vreest dat de herijking van de EHS door de huidige regering te niet wordt gedaan door het binnenkort in de Tweede kamer te behandelen reactie op Onderhandelingsakkooord Decentralisatie Natuur, waarin het natuurbeleid wordt toegewezen aan 12 “eigenwijze” provincies. Het laat zich aanzien dat iedere provincie hierdoor op haar eigen wijze aan de invulling van het beleid zal gaan werken.

Ook zullen de provincies autonoom zijn zelf natuurontwikkelings-activiteiten in gang te zetten. Deze mogelijkheid bestond al. Tot nu toe zijn er provinciale plannen gemaakt voor minstens 30.000 ha landbouwgrond. Onze vereniging is ervan overtuigd dat voortzetting daarvan, laat staan aanmoediging daartoe, in deze tijd van economische crisis ten enenmale ongewenst is.

Voedselzekerheid is een nationaal belang. Natuurontwikkeling dient zeker nu dit automatisch gepaard gaat met een navenante opoffering van landbouwgrond niet aan 12 provincies overgelaten te worden. Het Rijk is voor het natuurbeleid in N2000 gebieden verantwoording schuldig aan Europa. Dit is niet te rijmen met het feit dat het natuurbeleid in handen wordt gelegd van de provincies.

In het voorjaar van 2008 is comité Nieuwe natuur? Nee! van start gegaan. Hierin werken 28 plaatselijke en regionale organisaties en actiegroepen samen. Zij vertegenwoordigen een achterban van ruim 60.000 personen. Deze groepen verzetten zich tegen het omzetten van landbouwgrond in nieuwe natuur. Sinds 2010 is hieruit de vereniging Nieuwe Natuur? Nee! ontstaan met als thema 'Behoudt het agrarisch cultuurlandschap'. Verder klikken brengt u bij de brief van 18 maart 2011 aan de provinciale informateurs en op de deelnemerslijst en bijbehorende websites.